Regelverk

Reglene iht. Universell Utforming for taktil merking innendørs

Reglene for merking av bygg fremgår av Standard NS11001:2018 Del 1 og 2 og TEK 17.

Universell utforming er til for å utforme byggverk slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne.
Målet med taktil veifinning er at brukerne av et bygg skal kunne finne frem til de viktigste stedene uten andre spesielle tiltak.
 

Det er viktig å studere bruken av bygget. Det kan være stor forskjell på merking av et kontorbygg og en flyplass.

 

Gulv – Trapp – Ramper

Oppmerksomhetsfelt

Oppmerksomhetsfelt monteres med tverrgående indikatorer/ribber på gulvet foran bunnen av trappeløp eller en høydeendring. Feltet skal ha en dybde på 60 cm og en bredde lik trappens bredde. Feltet monteres ut fra opptrinnet på nederste trinn. Fargen på indikatorene skal ha en kontrast på 0,8 mot omliggende flater så langt det er mulig.

Farefelt

Farefelt monteres med runde, taktile knotter på gulvet over øverste tappetrinn. Det skal trekkes inn ett inntrinns avstand fra øverste trappetrinn, ha en dybde på 60 cm og en bredde lik trappens bredde. Mønsteret skal legges diagonalt. Feltet skal varsle om farer, eksempelvis nivåforskjeller og trapper.

Ramper – NS11001:2018, pkt. 11.3

Ramper skal ha oppmerksomhetsfelt montert på begge sider i rampens bredde og med en dybde på 60 cm. Toppen av rampen skal merkes med en 40 mm bred kontraststripe i rampens bredde, med en luminanskontrast på 0,4 mellom markering og rampe.

 Ledelinjer

Taktile ledelinjer, vendefelt og stoppefelt monteres på gulv og består av indikatore/ribber som leder deg dit du skal gjennom åpne arealer og korridorer. Linjene kan enkelt følges med den hvite stokken, og har som funksjon å lede frem til sentrale punkt i bygget. Det kan eksempelvis være frem til en resepsjon, informasjonsskilt, heis, trapp, WC og/eller møterom.

Retningsendringer eller stoppefelt i ledelinjen skal markeres med ribber som står i en firkant eller på tvers i felt som måler minimum 30 * 30 cm. Komponentene skal være sklisikre tilsvarende R10-R12 og med en kontrast på 0,4 eller høyere mot omkringliggende flater. 

Trapper og Trappeneser – NS11001:2018, pkt. 11.2

Det skal være et farefelt på gulvet før øverste trinn med dybde 60 cm. i hele trappens bredde og som trekkes ett trappetrinns dybde inn fra trappen. 

Før nederste trinn skal det legges et oppmerksomhetsfelt med dybde 60 cm. i hele trappens bredde. 

Hvert trappetrinn skal ha en kontraststripe som strekker seg over trappenesens bredde på inntrinnet med en stripebredde på maks. 40 mm.

Luminanskontrast for den lavtsittende taktile merkingen i trappen skal være 0,8 i forhold til gulvet. 

OBS! I en rekke bygg skal trappetrinnene i tillegg merkes med lavsittende etterlysende ledesystem for rømningsvei. Vi har spennende løsninger for å samkjøre taktil- og etterlysende merking for et penere og mer estetisk resultat.

Elementene over skal ha en luminanskontrast på 0,8 i forhold til farger på gulv og trapp.

Høytsittende – Håndløperskilt

Håndløperskilt

Håndløperskilt monteres på oversiden av håndløperen i hver etasje 30 cm. inn på håndløperen slik at tall og bokstaver treffer mellom tommel og pekefinger i et normalt grep. Skiltene skal ha taktil skrift og blindeskrift (braille).

Skiltene festes på høyre håndløper sett nedenfra og høyre håndløper sett ovenfra. I nederste og øverste etasje monteres ett skilt. I etasjene mellom benyttes to skilt, ett for de som skal opp og ett for de som skal ned.

Etasjeskilt

Etasjeskilt skal oppfattes både visuelt og taktilt og monteres på tilnærmet samme sted i hver etasje. De skal ha en luminanskontrast på minst 0,8 mellom bakgrunn og tekst og skal normalt monteres i høyde 140 – 160 cm. Der hvor det kan samles større folkemasser, kan skiltene monteres i høyde ca. 200 – 220 cm.

Universell utforming

Lover og krav til universell utforming

Plan- og bygningsloven

  • § 1-1.Lovens formål: «Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.»
  • § 29-3. Krav til universell utforming og forsvarlighet
  • § 31-4.Pålegg om dokumentasjon og utbedring

Likestillings- og diskrimineringsloven

  • § 17. Universell utforming: «Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner.» «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, …»
  • § 19. Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming
  • § 21. Rett til individuell tilrettelegging for elever og studenter
  • § 22. Rett til individuell tilrettelegging for arbeidssøkere og arbeidstakere

Lov om offentlige anskaffelser

  • § 6: «Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.»

TEK17 definerer tydelig områder og elementer som skal ivaretas med kontrastmerking og taktile komponenter for å forenkle og forbedre veifinning i byggverk og uteområder. TEK17 viser til Sintef byggforskserien 324.301 og NS:11001 for utførelse.

Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Luminanskontrast til trapp, ledelinjer og oppmerksomhetsfelt skal minimum ha en luminanskontrast til gulvet / dekket på 0,4. Farefelt/varselsfelt skal ha en minimums luminanskontrast på 0,8.

C = luminanskontrast =  ( E objekt – E bakgrunn )

E bakgrunn

C = Luminanskontrasten

E objekt = Reflektert belysningsstyrke fra objektet som sees mot bakgrunnen.

E bakgrunn  = Reflektert belysningsstyrke fra bakgrunnen objektet sees mot.

Regelverk for etterlysende ledesystemer, besøk smartsigns.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få de siste nyhetene og de beste tilbudene direkte fra Smart Tactiles.

Takk for at du meldte deg på!